foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

Sprawozdanie z działalności organizacji szkolnych  -  rok szkolny 2017/2018

 

 

  1. Nazwa organizacji: Szkolny Klub Wolontariatu
  2. Nauczyciel opiekun: Iwona Wójcik, Agnieszka Pyznar
  3. Ilość odbytych spotkań: 4 zebrania
  4. Ilość zaangażowanych uczniów: 25
  5. Tematyka podejmowanych działań i ich ocena:

 

 

 

Podejmowane działania

W ramach działań SKW w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano następujące zadania:

 

- zbiórka maskotek Podziel się pluszakiem,zebrane zabawki przekazano na cele Caritas Libusza (wrzesień/październik 2017),

 

- całoroczna opieka nad pomnikiem harcerskim (rok szkolny 2017/18),

 

- „Andrzejki z misją” - sprzedaż wypieków, z których dochód w wysokości 1205 zł został wpłacony na konto organizacji Unicef z przeznaczeniem na zakup ciepłych ubrań, koców,  ogrzewanie i pomoc finansową dla potrzebujących rodzin z Syrii. 

 

- odwiedziny osób starszych i samotnych oraz emerytowanych nauczycieli z Gminy Biecz w Dniu Seniora, połączone z wręczeniem drobnych upominków i samodzielnie przygotowanych przez wolontariuszy wypieków (październik/listopad 2018),

 

-                  przedświąteczne wizyty u osób starszych i samotnych oraz emerytowanych nauczycieli z Gminy Biecz oraz wręczenie własnoręcznie przygotowanych drobnych świątecznych upominków i wypieków (grudzień 2017),

 

- współpraca ze Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną Gniazdo w Bieczu – pomoc wolontariuszy w opiece nad wychowankami świetlicy (pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, organizacja zabaw dla wychowanków),

 

-współpraca ze świetlicą szkolną – dyżury grup wolontariuszy  (pomoc w nauce, odrabianiu zadań domowych, wspólne zabawy z wychowankami),

 

- włączenie się w akcję pomocy potrzebującym chłopcom z  rodziny Walągów w odpowiedzi na inicjatywę Gminy Biecz - podczas 10-dniowej akcji sprzedaży wypieków zebrano na ten cel ponad 1000 zł. Uzbierane pieniądze zostały oficjalnie wręczone przez członków SKW władzom Gminy, które przekazały je na wspólne konto pomocy chłopcom (maj 2018),

 

- przeprowadzenie dwóch zbiórek nakrętek, stanowiących wsparcie dla podopiecznych  Stowarzyszenia na Rzecz Sprawności Dzieci i Młodzieży Sprawne Smoki
( październik/listopad 2017, maj/czerwiec 2018),

 

- II Spartakiada Wolontariuszy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gorlicach - udział w rozgrywkach sportowych mających na celu integrację wolontariuszy z różnych szkół powiatu gorlickiego zrzeszonych w Lokalnym Centrum Wolontariatu w Gorlicach (maj 2018)

 

- udział w VII Marszu Żonkilowym, zorganizowanym z okazji IX Gorlickiego Dnia Osób Niepełnosprawnych - msza świętej i pochód ulicami miasta, udział w uroczystościach na gorlickim rynku (czewrwiec 2018)

 

- organizacja kiermaszu książki dla ucznióe SP oraz gimnazjum podczas ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam” ( czerwiec 2018)

 

Ocena efektów i zaangażowania uczniów

Wolontariusze do wykonania powierzonych zadań podchodzą bardzo odpowiedzialnie
i z zaangażowaniem. Niewątpliwym sukcesem SKW  było zebranie znaczących kwot służacych wsparciu osób potrzebujących - dzieci z Syrii oraz rodziny Walągów. Również akcje zbiórki nakrętek cieszyły się wśród uczniów i ich rodzin dużym powodzeniem.Uczniowie pełniący dyżury na świetlicy szkolnej oraz w świetlicy środowiskowej nie tylko opiekują się młodszymi dziećmi, ale tworzą się między nimi zażyłe relacje, powstają nowe przyjaźnie. Osoby, które do tej pory nie miały okazji zrealizować się na innym polu, czują się docenione, co przekłada się na ich wyższą samoocenę i na lepsze relacje w grupach koleżeńskich. Działania SKW są pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym, a nawet poza nim, co sprzyja budowaniu wizerunku szkoły.

Wnioski i rekomendacje

Klub poszerza swą działalność o nowe inicjatywy, a działania już wypraktykowane, nadal wykonywane są przez sumiennie i z zaangażowaniem.

 

 

 

 

Biecz, dn.20 czerwca 2018                                                    Iwona Wójcik, Agnieszka Pyznar

GALERIA ZDJĘĆ

Copyright 2023  Studio Gabrielle